مدیریت

فعالیت های منابع انسانی – تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان

1.1.1.1                    فعالیتهای منابع انسانی انجمن امریکایی مدیریت پرسنلی[1]، متصدی پیشین مدیریت منابع انسانی استراتژیک، برای اولین بار در سال 1975

Read more